XI Sesja Rady Gminy Świeszyno

PORZĄDEK

obrad XI sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 27 czerwca 2019 r. w Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka BP w Świeszynie o godz. 1000

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady o godz. 1000.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracach Rady w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie Wójta z działania w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z X sesji Rady Gminy.
 8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy
 9. Raport o stanie Gminy Świeszyno za 2018 r.
  1) wystąpienie Wójta Gminy;
  2) debata;
  3) podjęcie uchwały Nr XI/60/19 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Świeszyno..
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r.:
  1) wykonanie planu finansowego za 2018 r. samorządowej instytucji kultury MCK e-Eureka- Biblioteka Publiczna w Świeszynie;
  2) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świeszyno według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.;
  3) sprawozdanie finansowe za rok 2018.

  10.1 Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Świeszyno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia;
  10.2 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2018;
  10.3 Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świeszyno w sprawie udzielenia absolutorium;

  10.4 Podjęcie uchwał:
  1) Nr XI/61/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za rok 2018;
  2) Nr XI/62/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świeszyno z tytułu wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2018 rok.
 1. Informacja Wójta z udzielonych ulg z tytułu należności i opłat.
 2. Informacja Skarbnika Gminy o realizacji budżetu.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
  1) Nr XI/63/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2019;
  2) Nr XI/64/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2019-2025;
  4) Nr XI/66/19 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno;
  5) Nr XI/67/19 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
  6) Nr XI/68/19 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina” w Konikowie;
  7) Nr XI/69/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2024;
  8) Nr XI/70/19 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świeszyno na lata 2020 – 2024;
  9) Nr XI/71/19 w sprawie zatwierdzenia przepisów porządkowych wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Świeszyno Nr 98/VIII/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków , terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Świeszyno;
  10) Nr XI/72/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kurozwęcz.
 1. Wystąpienia obywatelskie.
 2. Zapytania i interpelacje radnych.
 3. Wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Sprawy organizacyjne.
 5. Zamknięcie obrad.