XLVIII Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD XLVIII sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 27 stycznia 2022 r., godz. 10:00 prowadzonej w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
 6. Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie między sesyjnym.
 7. Plany prac Komisji Rady Gminy Świeszyno na 2022r.
 8. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
 9. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z XLVII sesji Rady Gminy.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021r.
 11. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Świeszyno.
 12. Wystąpienia obywatelskie.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XLVIII/287/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2022r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino, Świeszyno i Mierzym;
  2. Uchwała Nr XLVIII/288/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2022r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębie ewidencyjnym Giezkowo;
  3. Uchwała Nr XLVIII/289/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2022r.
  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach ewidencyjnych Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino i Świeszyno;
  4. Uchwała Nr XLVIII/290/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2022r.
  w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Świeszyno;
  5. Uchwała Nr XLVIII/291/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2022r.
  w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług
  (wycofana uchwała z porządku obrad)
  Uchwała Nr XLVIII/291/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2022r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2022 – 2030. (dodana uchwała do porządku obrad) ;
  6. Uchwała Nr XLVIII/292/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2022r.
  w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Piotra Skrzypczaka odnośnie wezwania
  do usunięcia naruszenia prawa;
  7. Uchwała Nr XLVIII/293/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2022r.
  w sprawie przystąpienia Gminy Świeszyno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego;
  8. Uchwała Nr XLVIII/294/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2022r.
  w sprawie przystąpienia i określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022;
  9. Uchwała Nr XLVIII/295/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 stycznia 2022r.
  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
 14. Zapytania i interpelacje radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy organizacyjne.
 17. Zamknięcie obrad.