XLIX Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

XLIX sesji Rady Gminy Świeszyno prowadzonej w trybie zdalnym w dniu 24 lutego 2022 r., godz. 10:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
 6. Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie między sesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
 8. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z XLVIII sesji Rady Gminy.
 9. Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
 10. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2021 r.
 11. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2021 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno w 2021r.
 13. Plan działań Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno na 2022 r.
 14. Kalendarz imprez sportowych na 2022 r.
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 rok.
 16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
 17. Wystąpienia obywatelskie.
 18. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 1. Uchwała Nr XLIX/296/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2022r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
 2. Uchwała Nr XLIX/297/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2022r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2022 – 2030;
 3. Uchwała Nr XLIX/298/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2022r.  w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług;
 4. Uchwała Nr XLIX/299/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2022r.  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świeszyno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;
 5. Uchwała Nr XLIX/300/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2022r.  w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli;
 6. Uchwała Nr XLIX/301/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 stycznia 2022 r. Pana Jarosława Matczaka na Wójta Gminy Świeszyno w sprawie likwidacji zagrożeń w postaci drzew, które wyrosły w sąsiedztwie jego działki oraz linii elektroenergetycznych;
 7. Uchwała Nr XLIX/302/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2022r.  w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Świeszyno. 

19. Zapytania i interpelacje radnych.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Sprawy organizacyjne.
22. Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.