L Sesja Rada Gminy Świeszyno

L sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 31 marca 2022 r., godz. 10:00 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Świeszynie

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6. Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie między sesyjnym.
7. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z XLIX sesji Rady Gminy.
9.  Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.10.  Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowych ze Środków Funduszy Przeciwdziałania COVID-19.
11. Informacja o wielkości udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym w roku budżetowym 2021.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021.
13. Sprawozdanie z działalności GOPS w roku 2021.
14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021. 
15. Wystąpienia obywatelskie.
16. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.     Uchwała Nr L/303/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;

2.     Uchwała Nr L/304/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2022 – 2030;

3.     Uchwała Nr L/305/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie;

4.     Uchwała Nr L/306/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2022r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;

5.     Uchwała Nr L/307/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2022r. program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku;

6.     Uchwała Nr L/308/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 31 marca 2022r. w sprawie nadania nazwy ulicy Działkowców w miejscowości Niekłonice;

17.  Zapytania i interpelacje radnych.
18.  Wnioski i oświadczenia radnych.
19.  Sprawy organizacyjne.
20.  Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.