LII Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LII sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 28 kwietnia 2022 r., godz. 10:00 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Świeszynie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z L, LI sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
 6. Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie między sesyjnym.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
 8. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z L, LI sesji Rady Gminy.
 9. Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 11. Informacja dotycząca przygotowania do sezonu letniego w 2022 roku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 12. Sprawozdanie z oceny dróg gminnych po sezonie zimowym 2021/2022.
 13. Wystąpienia obywatelskie.
 14. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 1. Uchwała nr LII/310/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
 2. Uchwała nr LII/311/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2022 – 2030;
 3. Uchwała nr LII/312/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Świeszyno;
 4. Uchwała nr LII/313/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. Uchwała nr LII/314/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno;
 6. Uchwała nr LII/315/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawiewytycznych nadawania nazw placom, parkom, obiektom użyteczności publicznej, ulicom;
 7. Uchwała nr LII/316/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świeszyno na lata 2018 – 2032”;
 8. Uchwała nr LII/317/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 kwietnia 2022r.w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla fragmentu obrębu Niekłonice;
 9. Uchwała nr LII/318/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 kwietnia 2022r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla zachodniego fragmentu wsi Świeszyno, obręb Świeszyno;
 10. Uchwała nr LII/319/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla wschodnich fragmentów wsi Chałupy i Świeszyno, obręb Świeszyno.
 11. Uchwała nr LII/320/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2022 (uchwała wprowadzona do porządku obrad).

15. Zapytania i interpelacje radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Sprawy organizacyjne.
18. Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.