LIII Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LIII sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 26 maja 2022 r., godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6. Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie między sesyjnym.
7. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z LII sesji Rady Gminy.
9. Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
10. Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie gminy Świeszyno.
11. Funkcjonowanie gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
12. Wystąpienia obywatelskie.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

  1. Uchwała nr LIII/321/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego.
  2. Uchwała nr LIII/322/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 maja 2022r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Koszalińskiemu.
  3. Uchwała nr LIII/323/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 maja 2022r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świeszyno na rok szkolny 2022/2023.
  4. Uchwała nr LIII/324/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 maja 2022r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych.
  5. Uchwała nr LIII/325/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 maja 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno.
  6. Uchwała nr LIII/326/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wytycznych nadawania nazw placom, parkom, obiektom użyteczności publicznej, ulicom.
  7. Uchwała nr LIII/327/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 maja 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Świeszyno i Radcę prawnego.

14. Zapytania i interpelacje radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Sprawy organizacyjne.
17. Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.