LIV Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LIV sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu LIII sesji Rady Gminy.
  5. Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
  6. Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie między sesyjnym.
  7. Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
  8. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
  9. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z LIII sesji Rady Gminy.
  10. Raport Wójta o stanie Gminy Świeszyno za 2021 rok.

1) Wystąpienie Wójta Gminy;
2) Debata;
3) Podjęcie uchwały:

– Uchwała Nr LIV/328/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 czerwca 2022 r. 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świeszyno wotum zaufania.

11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2021 r.

1)  Wystąpienie Wójta Gminy;
2)  Przedstawienie Uchwały Nr K.50.240.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia;
3)  Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świeszyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021;
4)  Przedstawienie Uchwały Nr 50-117/2/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świeszyno w sprawie absolutorium za rok 2021;
5)  Podjęcie uchwały:
– Uchwała Nr LIV/329/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2021 rok;

6) Podjęcie uchwały:
– Uchwała Nr LIV/330/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świeszyno z tytułu wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2021 rok.

12. Wystąpienia obywatelskie.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1)  Uchwała Nr LIV/331/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
2)  Uchwała Nr LIV/332/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 czerwca 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2022-2030;
3)  Uchwała Nr LIV/333/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla fragmentu obrębu Konikowo- dawne sady;
4)  Uchwała Nr LIV/334/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Platynowa w Niekłonicach;
5)  Uchwała Nr LIV/335/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla szkół i przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno.

14.  Zapytania i interpelacje radnych.
15.  Wnioski i oświadczenia radnych.
16.  Sprawy organizacyjne.
17.  Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.