LVI Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LVI sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 29 września 2022 r., godz. 10:00
w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:

1.    
Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołów z LIV, LV sesji Rady Gminy.
5.     Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.     Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie między sesyjnym.
7.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8.     Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z LIV, LV sesji Rady Gminy.
9.     Informacje o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresach międzysesyjnych.
10.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.
11.  Informacja o stanie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Świeszyno w 2022r.
12.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze.
13.  Wystąpienia obywatelskie.
14.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.     Uchwała nr LVI/339/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
2.     Uchwała nr LVI/340/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2022-2030;
3.     Uchwała nr LVI/341/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Koszalińskiemu;
4.     Uchwała nr LVI/342/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 września 2022r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej;
5.     Uchwała nr LVI/343/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 września 2022r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świeszyno;
6.     Uchwała nr LVI/344/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 września 2022r. zmieniająca Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno.

15.  Zapytania i interpelacje radnych.
16.  Wnioski i oświadczenia radnych.
17.  Sprawy organizacyjne.
18.  Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.