LVII Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LVII
sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 27 października 2022 r., godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołów z LVI sesji Rady Gminy.
5.     Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.     Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie między sesyjnym.
7.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8.     Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z LVI sesji Rady Gminy.
9.     Informacje o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresach międzysesyjnych.
10.  Sprawozdanie z realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022.
11.  Przygotowanie do realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 w tym dowozu uczniów do szkół.
12.  Podsumowanie sezonu letniego, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w 2022r.
13.  Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świeszyno na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025” za lata 2020 – 2021.
14.  Analiza oświadczeń majątkowych radnych.
15.  Wystąpienia obywatelskie.
16.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.     Uchwała nr LVII/345/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
2.     Uchwała nr LVII/346/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października  2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
3.     Uchwała  nr LVII/347/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października  2022r. uchylająca  uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od  nieruchomości;
4.     Uchwała  nr LVII/348/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października  2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy;
5.     Uchwała nr LVII/349/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października  2022r.  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
6.     Uchwała  nr LVII/350/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października  2022r.  w sprawie apelu o podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dopuszczalności zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego;
7.     Uchwała  nr LVII/351/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października  2022r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym 
„Tęczowa Kraina” w Konikowie;
8.     Uchwała  nr LVII/352/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października  2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień określających zasady organizacji nauki religii w grupach międzyszkolnych;
9.     Uchwała  nr LVII/353/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października  2022r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

17.  Zapytania i interpelacje radnych.
18.  Wnioski i oświadczenia radnych.
19.  Sprawy organizacyjne.
20.  Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.