LVIII Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LVIII sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 24 listopada 2022 r., godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołów z LVII sesji Rady Gminy.
5.     Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.     Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie między sesyjnym.
7.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8.     Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z LVII sesji Rady Gminy.
9.     Informacje o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresach międzysesyjnych.
10.  Podsumowanie zadań inwestycyjnych.
11.  Analiza oświadczeń majątkowych radnych.
12.  Wystąpienia obywatelskie.
13.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.     Uchwała nr LVIII/355/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 listopada 2022r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;

2.     Uchwała nr LVIII/356/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 listopada 2022r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2022-2030;

3.     Uchwała nr LVIII/357/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022;

4.     Uchwała nr LVIII/358/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino, Świeszyno i Mierzym;

5.     Uchwała nr LVIII/359/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 listopada  2022r. w sprawie programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

14.  Zapytania i interpelacje radnych.
15.  Wnioski i oświadczenia radnych.
16.  Sprawy organizacyjne.
17.  Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.