LIX Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LIX sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno

Porządek obrad:

1.   Otwarcie obrad sesji.
2.  Stwierdzenie quorum.
3.  Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy.
5.  Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.  Informacje Przewodniczących komisji o pracy komisji Rady w okresie między sesjami.
7.  Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8.  Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z LVIII sesji Rady Gminy.
9.  Informacje o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresach międzysesyjnych.
10. Sprawozdania komisji stałych rady gminy za 2022 r.
11. Wystąpienie obywatelskie.
12. Uchwalenie budżetu gminy Świeszyno na 2023 r.
12.1. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:
– wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2023;
– opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na 2023 r.;
– wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023 – 2030.

12.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na 2023r.
12.3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1)  Uchwała Nr LIX/360/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2023;
2)  Uchwała Nr LIX/361/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023 – 2030;

13.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
1)  Uchwała Nr LIX/362/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego;
2)  Uchwała Nr LIX/363/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
3)  Uchwała Nr LIX/364/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2022-2030;
4)  Uchwała Nr LIX/365/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 r.  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022 r.;
5)  Uchwała Nr LIX/366/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/196/21 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
6)  Uchwała Nr LIX/367/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 r.  w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
7)  Uchwała Nr LIX/368/22 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 grudnia 2022 r.  w sprawie uchwalenia ramowego Planu Pracy Rady Gminy Świeszyno  na 2023 rok.

14.  Zapytania i interpelacje radnych.
15.  Wnioski i oświadczenia radnych.
16.  Sprawy organizacyjne.
17.  Zamknięcie obrad.