LX Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LX sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 26 stycznia 2023 r., godz. 10:15 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołów z LIX sesji Rady Gminy.
5.   Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.   Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie między sesyjnym.
7.   Plany pracy Komisji Rady Gminy Świeszyno na 2023r.
8.   Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
9.   Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z LIX sesji Rady Gminy.
10.  Informacje o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresach międzysesyjnych.
11.  Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Świeszyno.  
12.  Wystąpienia obywatelskie.
13.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.     Uchwała nr LX/369/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

2.     Uchwała nr LX/370/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030;

3.     Uchwała nr LX/371/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości;

4.     Uchwała nr LX/372/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego;

5.     Uchwała nr LX/373/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług;

6.     Uchwała nr LX/374/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

7.     Uchwała nr LX/375/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacji publicznej 
w miejscowości Giezkowo;

8.     Uchwała nr LX/376/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Świeszyno na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz  przeprowadzania kontroli i sposobu rozliczania dotacji;

9.     Uchwała nr LX/377/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy  w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019-2023;

10.  Uchwała nr LX/378/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie przystąpienia Gminy Świeszyno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego;

11.  Uchwała nr LX/379/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie przystąpienia Gminy Świeszyno do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

12.  Uchwała nr LX/380/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie współdziałania Gminy Świeszyno z Gminą Miasto Koszalin w zakresie realizacji zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla bezdomnych zwierząt;

13.  Uchwała nr LX/381/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej 
i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Świeszyno oraz Statutu Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie;

14.  Uchwała nr LX/382/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;

15.  Uchwała nr LX/383/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zmian w Statutach  Sołectw Gminy Świeszyno;

16.  Uchwała nr LX/384/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Świeszyno;

17.  Uchwała nr LX/385/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023r.

14.  Zapytania i interpelacje radnych.
15.  Wnioski i oświadczenia radnych.
16.  Sprawy organizacyjne.
17.  Zamknięcie obrad.