LXI Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD
LXI sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 23 lutego 2023 r., godz. 11:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:
1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy.
5.     Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.     Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie 
międzysesyjnym.
7.     Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8.     Sprawozdanie Wójta Gminy Świeszyno z realizacji uchwał z LX sesji Rady Gminy.
9.     Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
10.  Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2022 r.
11.  Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2022 r.
12.  Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno w 2022 r.
13.  Plan działań Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno na 2023 r.
14.  Kalendarz imprez sportowych na 2023 r.
15.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2022 rok.
16.  Wystąpienia obywatelskie.
17.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.     Uchwała nr LXI/386/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych;

2.     Uchwała nr LXI/387/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 23 lutego 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świeszyno na lata 2018-2032”;

3.     Uchwała nr LXI/388/23 Rada Gminy Świeszyno z dnia 23 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

18.  Zapytania i interpelacje radnych.
19.  Wnioski i oświadczenia radnych.
20.  Sprawy organizacyjne.
21.  Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.