LXII Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD
LXII sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 30 marca 2023 r., godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:
1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy.
5.     Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.     Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7.     Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8.     Sprawozdanie Wójta Gminy Świeszyno z realizacji uchwał z LXI sesji Rady Gminy.
9.     Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
10.  Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
11.  Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowych ze środków z Funduszu Pomocy.
12.  Informacja o wielkości udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym w roku budżetowym 2022.
13.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2022.
14.  Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2022.
15.  Wystąpienia obywatelskie.
16.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.     Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 marca 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu;
2.     Uchwała Nr LXII/390/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 marca 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu;
3.     Uchwała nr LXII/391/23 Rada Gminy Świeszyno z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
4.     Uchwała nr LXII/392/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030;
5.     Uchwała Nr LXII/393/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 marca 2023r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku;
6.     Uchwała nr LXII/394/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 marca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno.

17.  Zapytania i interpelacje radnych.
18.  Wnioski i oświadczenia radnych.
19.  Sprawy organizacyjne.
20.  Zamknięcie obrad.