LXIII Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LXIII sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 27 kwietnia 2023 r., godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Gminy.
5.     Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.     Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie 
międzysesyjnym.
7.     Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8.     Sprawozdanie Wójta Gminy Świeszyno z realizacji uchwał z LXII sesji Rady Gminy.
9.     Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
10.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
11.  Informacja dotycząca przygotowania do sezonu letniego w 2023 roku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
12.  Sprawozdanie z oceny dróg gminnych po sezonie zimowym 2022/2023.
13.  Wystąpienia obywatelskie.
14.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.     Uchwała Nr LXIII/395/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
2.     Uchwała nr LXIII/396/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030;
3.     Uchwała nr LXIII/397/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030;
4.     Uchwała nr LXIII/398/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świeszyno.

15.  Zapytania i interpelacje radnych.
16.  Wnioski i oświadczenia radnych.
17.  Sprawy organizacyjne.
18.  Zamknięcie obrad.