LXIV Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LXIV sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 25 maj 2023 r., godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Gminy.
5.     Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.     Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7.     Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8.     Sprawozdanie Wójta Gminy Świeszyno z realizacji uchwał z LXIII sesji Rady Gminy.
9.     Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
10.  Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie Gminy Świeszyno w 2022r.
11.  Informacja o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Świeszyno za 2022rok.
12.  Wystąpienia obywatelskie.
13.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1. Uchwała Nr LXIV/399/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 maja 2023r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
2. Uchwała nr LXIV/400/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 maja 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030;
3. Uchwała Nr LXIV/401/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 maja 2023r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne);
4. Uchwała Nr LXIV/402/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 maja 2023r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania;
5. Uchwała Nr LXIV/403/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 maja 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno.

14.  Zapytania i interpelacje radnych.
15.  Wnioski i oświadczenia radnych.
16.  Sprawy organizacyjne.|
17.  Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informujemy, 
iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.