LXV Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LXV sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu LXIV sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
 6. Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie między sesyjnym.
 7. Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
 9. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z LXIV sesji Rady Gminy.
 10. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 11. Raport Wójta o stanie Gminy Świeszyno za 2022 rok.

1)     Wystąpienie Wójta Gminy;

2)     Debata;

3)     Podjęcie uchwały:

– Uchwała Nr LXV/404/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świeszyno wotum zaufania.

     12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2022r.

1)     Wystąpienie Wójta Gminy;

2)     Przedstawienie Uchwały Nr 50.117.4.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia;

3)     Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świeszyno absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za rok 2022;

4)     Przedstawienie Uchwały Nr K.50.117.7.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2023r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świeszyno w sprawie absolutorium za rok 2022;

5)     Podjęcie uchwały:

– Uchwała Nr LXV/405/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2022 rok;

6) Podjęcie uchwały:

– Uchwała Nr LXV /406/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świeszyno z tytułu wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2022 rok.

13.  Wystąpienia obywatelskie.

14.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1)     Uchwała Nr LXV /407/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

2)     Uchwała Nr LXV/408/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030;

3)     Uchwała Nr LXV/409/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r.  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Świeszyno uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;

4)     Uchwała Nr LXV/410/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r.  w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 
do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027;

5)     Uchwała Nr LXV/411/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r.  w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024- 2027;

6)     Uchwała Nr LXV/412/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r.  w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Świeszynie;

7)     Uchwała Nr LXV/413/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno;

8)     Uchwała Nr LXV /414/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Konikowie;

9)     Uchwała Nr LXV /415/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach ewidencyjnych Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino i Świeszyno;

10)  Uchwała Nr LXV/416/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Dunowo i Kurozwęcz;

11)  Uchwała Nr LXV/417/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla działek nr 96/1 i 96/2 w obrębie Dunowo;

12)  Uchwała Nr LXV/418/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla działek nr 66 i 69/7  w obrębie Dunowo;

13)  Uchwała Nr LXV/419/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2023r.  w sprawie nadania nazwy ulicy Łąkowa w Konikowie.

15.  Zapytania i interpelacje radnych.

16.  Wnioski i oświadczenia radnych.

17.  Sprawy organizacyjne.

18.  Zamknięcie obrad.