LXVI Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LXVI sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 28 września 2023 r., godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:
1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu z LXV sesji Rady Gminy.
5.     Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.     Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7.     Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2023r.
8.     Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
9.     Sprawozdanie Wójta Gminy Świeszyno z realizacji uchwał z LXV sesji Rady Gminy.
10.  Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
11.  Wystąpienia obywatelskie.
12.  Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024-2027.
12.1  Przedstawienie opinii o ławnikach przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
12.2  Wybór komisji skrutacyjnej.
12.3  Głosowanie tajne na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Koszalinie.
12.4  Ustalenie wyników głosowania
12.5  Sporządzenie protokołów przez Komisję Skrutacyjną i ich odczytanie. 
13.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.     Uchwała Nr LXVI/420/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 września 2023r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
2.     Uchwała nr LXVI/421/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 września 2023r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030;
3.     Uchwała Nr LXVI/422/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 września 2023r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy;
4.     Uchwała Nr LXVI/423/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 września 2023r.  w sprawie powołania Skarbnika Gminy;
5.     Uchwała Nr LXVI/424/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 września 2023r.  w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.

14.  Zapytania i interpelacje radnych.
15.  Wnioski i oświadczenia radnych.
16.  Sprawy organizacyjne.
17.  Zamknięcie obrad.