LXVII Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD LXVII sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 26 października 2023 r., godz. 10:00
w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:
1.    
Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Gminy.
5.     Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.     Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7.     Kontrola umorzeń i odroczeń podatków od osób fizycznych i przedsiębiorstw w 2022r.
8.     Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
9.     Sprawozdanie Wójta Gminy Świeszyno z realizacji uchwał z LXVI sesji Rady Gminy.
10.  Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
11.  Sprawozdanie z realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023.
12.  Przygotowanie do realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2023/2024,
w tym dowozu uczniów do szkół.
13.  Podsumowanie sezonu letniego, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 roku.
14.  Informacja o stanie sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Świeszyno
w 2023.
15.  Wystąpienia obywatelskie.
16.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

  1. Uchwała Nr LXVII/425/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
  2. Uchwała nr LXVII/426/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030;
  3. Uchwała Nr LXVII/427/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  4. Uchwała Nr LXVII/428/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 października 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi Green Hills Developers Sp. z o.o.
  5. Uchwała Nr LXVII/429/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 października 2023r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanego za pomnik przyrody.
  6. Uchwała Nr LXVII/430/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 października 2023r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębie ewidencyjnym Giezkowo

17.  Zapytania i interpelacje radnych.
18.  Wnioski i oświadczenia radnych.
19.  Sprawy organizacyjne.
20.  Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.