LXVIII Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD
LXVIII sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 30 listopada 2023 r., godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6. Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Analiza i wydanie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Świeszyno na rok 2024 do Komisji Budżetowej.
8. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy Świeszyno z realizacji uchwał z LXVII sesji Rady Gminy.
10. Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
11. Podsumowanie zadań inwestycyjnych w br.
12. Analiza oświadczeń majątkowych.
13. Wystąpienia obywatelskie.
14. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

  1. Uchwała Nr LXVIII/431/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
  2. Uchwała nr LXVIII/432/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030;
  3. Uchwała nr LXVIII/433/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023.
  4. Uchwała nr LXVIII/434/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023r. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świeszyno biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
  5. Uchwała nr LXVIII/435/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia dla osób objętych ww. programem.
  6. Uchwała nr LXVIII/436/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla uczniów i dzieci udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  7. Uchwała nr LXVIII/43723 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania oraz określenia szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.
  8. Uchwała nr LXVIII/438/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
  9. Uchwała nr LXVIII/439/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
  10. Uchwała nr LXVIII/440/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie apelu Rady Gminy o podjęcie działań ograniczających hałas emitowany z drogi szybkiego ruchu S11 w obrębie – Niekłonice poprzez zbudowanie ekranów akustycznych.

15. Zapytania i interpelacje radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Sprawy organizacyjne.
18. Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym informujemy,
iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.