LXIX Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LXIX sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 14 grudnia 2023r. o godz. 09:15 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Gminy.
5.     Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.     Informacje Przewodniczących komisji o pracy komisji Rady w okresie między sesjami.
7.     Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8.     Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z LXVIII sesji Rady Gminy.
9.     Informacje o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresach międzysesyjnych.
10.  Wystąpienie obywatelskie.
11.  Uchwalenie budżetu gminy Świeszyno na 2024 r.
12.1. Przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie:

– wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na rok 2024;
– opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na 2024 r.;
– wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024 – 2030.

12.2. Przedstawienie opinii Komisji Budżetowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Świeszyno na 2024r.
12.3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1)     Uchwała Nr LXIX/441/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2024; 
2)     Uchwała Nr LXIX/442/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024 – 2030.

13.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.     Uchwała Nr LXIX/443/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023r.  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023;
2.     Uchwała Nr LXIX/444/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
3.     Uchwała Nr LXIX/445/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023r.  w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Świeszyno do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
4.     Uchwała Nr LXIX/446/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023r.  w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Dunowo i Kurozwęcz;
5.     Uchwała Nr LXIX/447/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023r.  w sprawie uchwalenia ramowego Planu Pracy Rady Gminy Świeszyno na 2024 rok;
6.     Uchwała Nr LXIX/448/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych pomnika przyrody;
7.     Uchwała Nr LXIX/449/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,
8.     Uchwała Nr LXIX/450/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
9.     Uchwała Nr LXIX/451/23 Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 grudnia 2023r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2023-2030.

14.  Zapytania i interpelacje radnych.
15.  Wnioski i oświadczenia radnych.
16.  Sprawy organizacyjne.
17.  Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym informujemy, 
iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.