LXX Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LXX sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 25 stycznia 2024r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno

Porządek obrad:
1.   Otwarcie obrad sesji.
2.   Stwierdzenie quorum.
3.   Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Gminy.
5.   Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.   Informacje Przewodniczących komisji o pracy komisji Rady w okresie między sesjami.
7.   Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8.   Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z LXIX sesji Rady Gminy.
9.   Informacje o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresach międzysesyjnych.
10.  Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Świeszyno.
11.  Wystąpienie obywatelskie.
12.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1. Uchwała Nr LXX/452/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
2. Uchwała Nr LXX/453/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 stycznia 2024r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024-2030;
3. Uchwała Nr LXX/454/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 stycznia 2024r.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i  Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej  na lata 2024 – 2030;
4. Uchwała Nr LXX/455/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 stycznia 2024r.  w sprawie przystąpienia Gminy Świeszyno do realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”;
5. Uchwała Nr LXX/456/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 stycznia 2024r.  zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług;
6. Uchwała Nr LXX/457/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 25 stycznia 2024r.  w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.

13.  Zapytania i interpelacje radnych.
14.  Wnioski i oświadczenia radnych.
15.  Sprawy organizacyjne.
16.  Zamknięcie obrad

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.