LXXI Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LXXI sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno

Porządek obrad:
1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Gminy.
5.     Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.     Informacje Przewodniczących komisji o pracy komisji Rady w okresie między sesjami.
7.     Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8.     Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z LXX sesji Rady Gminy.
9.     Informacje o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresach międzysesyjnych.
10.  Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego za rok 2023 r.
11.  Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy w 2023 r.
12.  Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno w 2023 r.
13.  Plan działań Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Świeszyno na 2024 r.
14.  Kalendarz imprez sportowych na 2024 r.
15.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2023 rok.16.  Wystąpienie obywatelskie.
17.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.      Uchwała Nr LXXI/458/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
2.      Uchwała Nr LXXI/459/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024-2030;
3.      Uchwała Nr LXXI/460/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
4.      Uchwała Nr LXXI/461/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5.      Uchwała Nr LXXI/462/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia i określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
6.      Uchwała Nr LXXI/463/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świeszyno.

18.  Zapytania i interpelacje radnych.
19.  Wnioski i oświadczenia radnych.
20.  Sprawy organizacyjne.
21.  Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.