LXXII Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LXXII sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 28 marca 2024 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno

Porządek obrad:
1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Gminy.
5.     Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.     Informacje Przewodniczących komisji o pracy komisji Rady w okresie między sesjami.
7.     Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8.     Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z LXXI sesji Rady Gminy.
9.     Informacje o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresach międzysesyjnych.
10.  Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowych ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
11.  Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowych ze środków z Funduszu Pomocy.
12.  Informacja o wielkości udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym w roku budżetowym 2023.
13.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2023.
14.  Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2023 r.
15.  Wystąpienie obywatelskie.
16.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.     Uchwała Nr LXXII/464/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
2.     Uchwała Nr LXXII/465/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody;
3.     Uchwała Nr LXXII/466/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 marca 2024 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku.
4.     Uchwała Nr LXXII/467/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

17.  Zapytania i interpelacje radnych.
18.  Wnioski i oświadczenia radnych.
19.  Sprawy organizacyjne.
20.  Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.