LXXIII Sesja Rada Gminy Świeszyno

PORZĄDEK OBRAD

LXXIII sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 18 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno

Porządek obrad:
1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Gminy.
5.     Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6.     Informacje Przewodniczących komisji o pracy komisji Rady w okresie między sesjami.
7.     Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8.     Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z LXXII sesji Rady Gminy.
9.     Informacje o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresach międzysesyjnych.
10.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Świeszyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
11.  Informacja dotycząca przygotowania do sezonu letniego w 2024 roku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
12.  Sprawozdanie z oceny dróg gminnych po sezonie zimowym 2023/2024.
13.  Wystąpienie obywatelskie.
14.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1.     Uchwała Nr LXXIII/468/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 18 kwietnia 2024 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
2.     Uchwała Nr LXXIII/469/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 18 kwietnia 2024 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024-2030;
3.     Uchwała Nr LXXIII/470/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 18 kwietnia 2024 r.  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świeszyno;
4.     Uchwała Nr LXXIII/471/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 18 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku.
5.     Uchwała Nr LXXIII/472/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 18 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świeszyno na lata 2018 – 2032”.

15.  Zapytania i interpelacje radnych.
16.  Wnioski i oświadczenia radnych.
17.  Sprawy organizacyjne.
18.  Zamknięcie obrad.

*W celu wypełnienia art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym informujemy, iż Obrady sesji Rady Gminy Świeszyno są transmitowane na żywo w Internecie. Biorąc udział w sesji należy się liczyć z możliwością upublicznienia wizerunku.