III Sesja Rada Gminy Świeszyno – IX Kadencja

PORZĄDEK OBRAD
III sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Świeszynie

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
6. Informacje Przewodniczących komisji o pracach komisji Rady w okresie między sesyjnym.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
8. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z II sesji Rady Gminy.
9. Informacja o realizacji budżetu Gminy Świeszyno w okresie międzysesyjnym.
10. Raport z wykonania i efektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023 rok.
11. Raport Wójta o stanie Gminy Świeszyno za 2023 rok.

1)     Wystąpienie Wójta Gminy;
2)     Debata;
3)     Podjęcie uchwały:
– Uchwała Nr III/12/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świeszyno wotum zaufania.

12.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2023 r.

1)     Wystąpienie Wójta Gminy;
2)     Przedstawienie Uchwały Nr 50.117.4.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia;
3)     Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świeszyno z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świeszyno absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za rok 2023;
4)     Przedstawienie Uchwały Nr 50.117.6.2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 17 maja 2024r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świeszyno w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świeszyno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
5)     Podjęcie uchwały:
– Uchwała Nr III/13/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2023 rok;

6) Podjęcie uchwały:
– Uchwała Nr III/14/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świeszyno z tytułu wykonania budżetu Gminy Świeszyno za 2023 rok.

13.  Wystąpienia obywatelskie.
14.  Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

1)     Uchwała Nr III/15/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok;2)     Uchwała Nr III/16/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2024r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2024-2030;

3)     Uchwała Nr III/17/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świeszyno;

4)     Uchwała Nr III/18/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie nadania nazwy  ulicy Szmaragdowa w Niekłonicach;

5)     Uchwała Nr III/19/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Świeszyno wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

6)     Uchwała Nr III/20/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2024r.  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

7)     Uchwała Nr III/21/24 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2024 r.  w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chłopska Kępa.

15.  Zapytania i interpelacje radnych.
16.  Wnioski i oświadczenia radnych.
17.  Sprawy organizacyjne.
18.  Zamknięcie obrad.